KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS

POLITIKA

UAB „APS grupė“ moderni, greitai besivystanti bendrovė, kurios pagrindinės veiklos sritys yra ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, kultūros paveldo statinių; susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų; kitų inžinerinių tinklų; hidrotechnikos statinių; kitų inžinerinių statinių projektavimas ir statyba; Betranšėjinės technologijos. Bendrieji statybos darbai. Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas. Žemės darbai. Vandens gerinimo filtrų ir nuotekų valymo įrenginių surinkimas. Elektros tinklų tiesimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo, statinio elektros inžinerinių sistemų, procesų valdymo ir automatizavimo statinio nuotolinio ryšio, statinio apsauginės signalizacijos ir  gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrenginių montavimas,  įrengimas, paleidimas-derinimas,  priežiūra, techninis aptarnavimas, pardavimas.

Bendrovė siekia, kad  jos vykdomi projektai bei teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius bei lūkesčius. Bendrovė nuolat rūpinasi, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai, kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema užtikrintų harmoningą bendrovės veiklą. Kurdama ir vystydama konkurencingą verslą, rūpindamasi vykdomų projektų bei paslaugų kokybę, suprasdama ir vertindama aplinkai daromus poveikius bei siekdama išlaikyti švarią ir sveiką aplinką, UAB „APS grupė“ vadovybė įsipareigoja:

Ø  kurti moderniais vadybos principais paremtą, nuolat tobulėjančią, į užsibrėžtų tikslų siekimą orientuotą, su iššūkiais kovojančią ir greitai į pokyčius reaguojančią bendrovę bei siekti, kad visi veiklos procesai būtų efektyviai valdomi;

Ø  tausoti aplinką bei gamtinius išteklius, įskaitant taršos prevenciją ir kitus su organizacijos kontekstu susijusius įsipareigojimus, mažinti atliekų susidarymą;

Ø  projektuojant ir diegiant naujus produktus taikyti aplinkosauginius kriterijus, skatinti savo klientus rinktis aplinką tausojančius sprendimus bei optimizuoti energijos suvartojimą;

Ø  pašalinti pavojus ir mažinti darbuotojų sveikatos ir saugos rizikas;

Ø  šviesti ir mokyti darbuotojus, ugdyti jų ir kitų bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę ir aplinkos apsaugą, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, rūpintis jų sveikata ir gerove, iškilus incidentams suteikti visapusišką pagalbą;

Ø  užtikrinti konsultavimąsi su darbuotojais ir jų atstovais bei jų dalyvavimą vadybos sistemos veikloje;

Ø  laikytis bendrovei taikomų teisės aktų ir kitų reikalavimų, kuriuos bendrovė prisiima;

Ø  plėtoti ilgalaikius ryšius su partneriais ir užsakovais, atsakingai vertinti tiekėjus bei subrangovus, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus ir DSS pavojus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius;

Ø  siekti vadybos sistemos nuolatinio gerinimo, kuriant aplinkos apsaugos veiksmingumo įvertinimo procedūras ir susijusius rodiklius.

Aukščiausioji vadovybė sukūrė, įgyvendino bei tinkamai prižiūri vadybos sistemą,  atitinkančią  LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018 standartų reikalavimus, nuolat gerina jos rezultatyvumą ir didina bendrovės aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos  veiksmingumą. Politika yra viešas dokumentas, paskelbta bendrovėje ir prieinama suinteresuotoms šalis.

Bendrovė periodiškai peržiūri vykdomą politiką, vadovaujasi jos nuostatomis ir nustato konkrečius bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei uždavinius.

 

Vilnius, 2021-12-20

 

Direktorius A.Romančikas